මල් ගුණ පරදන සිල් ගුණ

බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි ප්රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික නා හිමිභාග්යවතුන් වහන්සේ

Date: 2019-04-21 21:08:10

.........අහස පුරා ඇහෙන ඔබේ හඬ...............
ලොව පුරා විසිරී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැමගේ රස වින්දනය වෙනුවෙන් ............
තාරුණ්‍යයේ රිද්මයද රැගෙන ගුවන සිසාරා.........
.......... සියහඬ..........
විඩාබර වෙහෙසකර සිත් වල ගිමන නිවන්නට අන්තර්ජාල රේඩියෝ රන් ස්වරය,...
www.siyahanda.com

© 2019 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka